Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 142.017.767 2.785 Tử vong: 3.033.003 35 Bình phục: 120.723.987 2.475