Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Tổng số ca: 199.620.584 165.339 Hôm nay: +365.051 +3.578 Bình phục: 180.108.465 46.965