Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 99.432.316 1.548 Tử vong: 2.132.345 35 Bình phục: 71.496.573 1.411