Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 41.992.013 1.148 Tử vong: 1.142.731 35 Bình phục: 31.184.436 1.049