Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 19.514.088 789 Tử vong: 722.780 10 Bình phục: 12.532.032 395