Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 41.974.778 1.148 Tử vong: 1.142.674 35 Bình phục: 31.183.079 1.049