Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 656.690 174 Tử vong: 30.398 0 Bình phục: 141.414 21