Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 99.422.845 1.548 Tử vong: 2.132.287 35 Bình phục: 71.491.896 1.411