Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Số ca nhiễm: 6.531.128 328 Tử vong: 385.369 0 Bình phục: 3.110.267 302