Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Tổng số ca: 199.619.740 165.339 Hôm nay: +364.207 +3.578 Bình phục: 180.107.461 46.965